Make your own free website on Tripod.com
Current Time:
07-08-2011
1024x1024-642175.jpg

 ข่าวกุศล News for you

 ขอเชิญปฏิบัติธรรมและร่วมบุญฟังเทศน์มหาชาติฯปีพุทธศักราช 2553

วันเสาร์ที่ 25และอาทิตย์ที่26 กันยายน 2553

วัดศรีรัตนาราม   Wat Sriratanaram, 18 Paulden Avenue, Baguley,Manchester      M23 1PD. Tel. 0161 998 4427

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

เรียน และเจริญพร พี่น้องสาธุชน ผู้ใจบุญทุกท่าน

วัดศรีรัตนารามได้กำหนดจัดงานส่งเสริมประเพณีอันดีงามเทศน์ชาติเวสสันดรชาดกโดยมีวัตถุประสงค์ให้พุทธศาสนิกชนบำเพ็ญทานบารมีตามรอยบาทพระโพธิสัตว์ ก่อนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็นต้นแบบและแบบอย่างที่ดีในการบำเพ็ญบารมีเพื่อความพ้นทุกข์ของมนุษย์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา ทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาอีกด้วย     ฉะนั้น เพื่อเพิ่มพูนบุญกุศลและได้รับอานิสงส์ในการฟังธรรมให้ไพบูลย์ยิ่งขึ้น    จึงขอเชิญท่านจองเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติกัณฑ์ใดกัณฑ์หนึ่งใน13 กัณฑ์ ตามกำลังศรัทธาและเชิญชวนญาติสนิทมิตรสหายมา ร่วมทำบุญฟังเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารเพลและฟังเทศน์มหาชาติร่วมกันในวันเสาร์ อาทิตย์ที่25-26  กันยายน2553  ตั้งแต่เวลา 09.00 น

นำปฏิบัติธรรมและเจริญภาวนา โดยหลวงเดช สุมโน (พระครูภาวนาสุมณฑ์) วัดถ้ำสุมโน จากพัทลุง  และฟังธรรมเทศน์จากพระเถระที่ทรงคุณวุฒิ พระครูภาวนาสุมณฑ์    พระมหาวิเลิศ ปวิตตสิริ และ พระมหาภาสกร ปิโยภาโส พระมหาสายรุ้งธีรโรจโน  พระอาจารย์นิโคลัส ฐานิสสะโร    พระมหาปกานนท์ พุทธิเมธี

การได้ฟังธรรม ตามกาล  เป็นอุดมงคล แก่ชีวิต 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการ วันที่ 25 กันยายน  2553

            10.00 น. พิธีไหว้พระสวดมนต์และรับศีล สมาทานศีล

            10.30 น. พิธีตักพระสงฆ์

            11-12.00 น. พิธีถวายเพลและรับประทานอาหาร

            12.30-13.00 น. ทำความสะอาด+พักทำกิจส่วนตัว

            14-16.00 น. สวดมนต์ภาวนาและฟังธรรม

            17.00 น.  ทำกิจส่วนตัว

            18-20.00 น.สวดมนต์ภาวนาและฟังธรรม

21.00 น. พัก

กำหนดการวันอาทิตย์ที่ 26  กันยายน 2553    วันบุญเทศน์มหาชาติ

09.00 น. พิธีสมาทานศีลและอาราธนาธรรม  ฟังธรรม

              -กัณฑ์ที่1-3  องค์เทศน์     พระครูภาวนาสุมณฑ์ (เดช สุมโน)

              -กัณฑ์ที่ 4-5  องค์เทศน์    พระมหาวิเลิศ ปวิตตสิริ

             -กัณฑ์ที่ 6-8  องค์เทศน์   พระมหาสายรุ้ง ธีรโรจโน

             -กัณฑ์ที่ 9-11  องค์แสดง พระมหาภาสกร  ปิโยภาโส

             -กัณฑ์พิเศษ ภาคภาษาอังกฤษ   พระอาจารย์นิโคลัส ฐานิสสะโร

             - กัณฑ์ที่ 12-13  องค์แสดง  พระมหาปกานนท์ พุทธิเมธี

 

 

แบบจองร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ สร้างทานบารมี แก่ชีวิตและครอบครัว

ข้าพเจ้าชื่อName.................................................................นามสุกุลSurname............................................................................

และครอบครัว................................................ขอร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติกัณฑ์ที่......และร่วมอนุโมทนาบุญจำนวน................ปอนด์  (ตามกำลังศรัทธา ) เพื่ออุทิศให้ญาติพี่น้อง

กัณฑ์ที่ ๑ กัณฑ์ทศพร        กัณฑ์ที่ ๒ หิมพานต์         กัณฑ์ที่ ๓   ทาน              กัณฑ์ที่ ๔   วนปเวศน์

กัณฑ์ที่ ๕ จุลพน               กัณฑ์ที่ ๖   มหาพน         กัณฑ์ที่ ๗  ชูชก                 กัณฑ์ที่  ๘  กุมาร    

กัณฑ์ที่  ๙ มัททรี             กัณฑ์ที่  ๑๐ สักกบรรพ      กัณฑ์ที่ ๑๑ ฉกษัตริย์          กัณฑ์ที่ ๑๒  มหาราช   

กัณฑ์ที่ ๑๓  นครกัณฑ์  ติดต่อถามละเอียดหรือร่วมจองเป็นเจ้าภาพได้ที่  โทร.0161 9984427

หมายเหตุ  ท่านหนึ่ง อาจจะจองเป็นภาพได้หลายกัณฑ์  และไม่กำหนดจำนวนปัจจัย ตามแต่ศรัทธา

 

 (เมื่อกรอกเสร็จแล้ว กรุณาส่งไปที่วัดศรีรัตนาราม  Wat Sriratanaram, 18 Paulden Avenue, Baguley,Manchester    M23 1PD. Tel. 0161 998 4427 หรือสามารถร่วมบุญทางธนาคารได้ที่

ชื่อบัญชี/Account Name: Wat Sriratanaram,   ชื่อธนาคาร Bank name:  Lloyds TSB, สาขา/Branch :Wythenshawe,  หมายเลขบัญชี /Account Number :40628268, 

รหัสย่อฯ/Sort Code: 77-19-57      

หากโอนเงินต่างประเทศใช้รหัส: GB09 LOYD 7719 5740 682 68

 

Last updated: 07-08-2011