Make your own free website on Tripod.com

headwatweb02.jpg

Home | History | Activities/Programs | Monthly Events | Our Location | Community Links | Contact Us

Welcome to our web site!

We learn from yesterday, Live for today  and hope for tomorow (for everyone)

 ขอเชิญปฏิบัติธรรมและฟังเทศน์มหาชาติ

 วันเสาร์ที่ 25และอาทิตย์ที่26 กันยายน 2553วัดศรีรัตนาราม   Wat Sriratanaram, 18 Paulden Avenue,

Baguley,Manchester   M23 1PD.

Tel. 0161 998 4427

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

วัดศรีรัตนารามได้กำหนดจัดงานส่งเสริมประเพณีอันดีงามเทศน์ชาติเวสสันดรชาดกโดยมีวัตถุประสงค์ให้พุทธศาสนิกชนบำเพ็ญทานบารมีตามรอยบาทพระโพธิสัตว์ ก่อนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็นต้นแบบและแบบอย่างที่ดีในการบำเพ็ญบารมีเพื่อความพ้นทุกข์ของมนุษย์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา ทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาอีกด้วย     ฉะนั้น เพื่อเพิ่มพูนบุญกุศลและได้รับอานิสงส์ในการฟังธรรมให้ไพบูลย์ยิ่งขึ้น    จึงขอเชิญท่านจองเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติกัณฑ์ใดกัณฑ์หนึ่งใน13 กัณฑ์ ตามกำลังศรัทธาและเชิญชวนญาติสนิทมิตรสหายมา ร่วมทำบุญฟังเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารเพลและฟังเทศน์มหาชาติร่วมกันในวันเสาร์ อาทิตย์ที่ 25-26  กันยายน2553  ตั้งแต่เวลา 09.00

นำปฏิบัติธรรมและเจริญภาวนา โดยหลวงเดช สุมโน (พระครูภาวนาสุมณฑ์) วัดถ้ำสุมโน จากพัทลุง  และฟังธรรมเทศน์จากพระเถระที่ทรงคุณวุฒิ พระครูภาวนาสุมณฑ์    พระมหาวิเลิศ ปวิตตสิริ และ พระมหาภาสกร ปิโยภาโส พระมหาสายรุ้งธีรโรจโน  พระอาจารย์นิโคลัส             ฐานิสสะโรและ พระมหาปกานนท์ พุทธิเมธี

 +++++++++++++++++++++++

การได้ฟังธรรม ตามกาล  เป็นอุดมงคล แก่ชีวิต 

กำหนดการ วันที่ 25 กันยายน  2553

            10.00 น. พิธีไหว้พระสวดมนต์และรับศีล สมาทานศีล

            10.30 น. พิธีตักพระสงฆ์

            11-12.00 น. พิธีถวายเพลและรับประทานอาหาร

            12.30-13.00 น. ทำความสะอาด+พักทำกิจส่วนตัว

            14-16.00 น. สวดมนต์ภาวนาและฟังธรรม

            17.00 น.  ทำกิจส่วนตัว

            18-20.00 น.สวดมนต์ภาวนาและฟังธรรม

21.00 น. พัก

กำหนดการวันอาทิตย์ที่ 26  กันยายน 2553   

วันบุญเทศน์มหาชาติ

09.00 น. พิธีสมาทานศีลและอาราธนาธรรม  ฟังธรรม

-กัณฑ์ที่1-3  องค์เทศน์     พระครูภาวนาสุมณฑ์ (เดช สุมโน)

-กัณฑ์ที่ 4-5  องค์เทศน์    พระมหาวิเลิศ ปวิตตสิริ

-กัณฑ์ที่ 6-8  องค์เทศน์   พระมหาสายรุ้ง ธีรโรจโน

-กัณฑ์ที่ 9-11  องค์แสดง พระมหาภาสกร  ปิโยภาโส

-กัณฑ์พิเศษ ภาคภาษาอังกฤษ พระนิโคลัส ฐานิสสะโร

- กัณฑ์ที่ 12-13  องค์แสดง  พระมหาปกานนท์ พุทธิเมธี

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

buddwst1_jpg_w180h224.jpg

บุญใหญ่สร้างพระพุทธรูป 18 เมตร 

ขอเชิญร่วมบุญใหญ่สร้างพระพุทธรูปถวาย

เป็นราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        

 +ขนาดความสูง 18 เมตร+

+ประดิษฐาน ณ เนินเขาสำนักสงฆ์ บ้านบ่อทองคำ

                      ต.ซับสีทอง อ.เมือง  จังหวัดชัยภูมิ+
ที่ปรึกษา ฝ่ายสงฆ์
-
เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา               เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ

 ที่ปรึกษา ฝ่ายฆราวาส  

-พลเอกชัยสิทธิ์ คุณวีณา ชินวัตร -ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
-
จุดประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
2.เพื่อเป็นพุทธยาน อนุรักษ์ป่า สื่งแวดล้อม
3.เพื่อเป็นพักผ่อนจิตวิญญาณ และบำเพ็ญบุญบารมีแก่สาธุชนทั่วไป
ระยะดำเนินการ วันที่ 9 มีนาคม 2552 เป็นต้น

 นามผู้ตั้งเป็นทุนเริ่มต้น
-นางสมพาน  พิลาพันธ์ บริจาคที่ดินเบื้องต้นจำนวน 50 ไร่
-
วัดศรีรัตนาราม จำนวน 50,000 บาท
-
คุณจิตร์ วงศ์รักษา จำนวน 100,000.00 บาท
-
คุณเพียรพร วระไวย์ จำนวน 1,000.00 ปอนด์
-
คุณชนิตา คิงส์ จำนวน 100.00 ปอนด์
-
คุณสำรวย จากเกาะGernsey จำนวน 90.00 ปอนด์
-
นส.กนกพรรณ ผรณเกียรติ์ จำนวน 1000.00 บาท
-
นส.วิสุศิริ ภัทรนาวิก จำนวน 1000.00 บาท

คณะกรรมการดำเนินการ

เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
พระมหาวิเลศ ปวตตสิริ พระมหาสิทธิพร ตันติปาโล
พระอาจารย์ธนวัฒน์ คุตตธัมโม พระมหาพรสวรรค์
คุณเพียรพร วระไวย์ คุณบุญญาพร เอื้อสุขกุล

ที่ติดต่อร่วมโครงการ
-เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์ อังกฤษ
-Wat Sriratanaram, 18 Paulden Avenue, Baguley Manchester 
M23 1PD.UK
Tel:0161 9984427
MB.077 991069210 Email:watsri.uk@gmail.com

Send us an e-mail: