Make your own free website on Tripod.com

headwatweb02.jpg

Dhamma

Home
History
Monks
Dhamma
Activities
Calendar of Events
Contact
Watsri Youtobe

Learn Dhammapada

                         อย่าไปแส่เรื่องคนอื่น

  ปเรสํ วิโลมานิ    น ปเรสํ กตากตํ
อตฺตนา ว อเวกฺเขยฺย   กตานิ อกตานิ จ .  ฯ ๕๐
           ไม่ควรแส่หาความผิดของผู้อื่น  หรือธุระที่เขาทำแล้วหรือยังไม่ทำ    แต่ควรตรวจดูเฉพาะสิ่งที่ตนทำหรือยังไม่ทำเท่านั้น

Pay not attention to the faults of others,
Things done or left
undone by others.

Consider only what by oneself is done or left undone.

PUJA: Chanting

***

            BUDDHAM PUJEMI.  Homage to the Buddha. (Bow)

            DHAMMAM PUJEMI.  Homage to the Dharma (Bow)

            SANGHAM PUJEM.Homage to the Sangha.  (Bow)

                                     VANDANA – Homage

          Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.

          Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.

          Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.

          Homage to the Buddha, the blessed, noble and fully self-enlightened One.

            BUDDHAVANADANA-Salutation to the Buddha

          Iti'pi so bhagava araham, sammasambuddho, vijja carana

          sampanno, sugato, lokavidu, anuttaro purisadamma sarathi,

          sattha deva manussanam,buddho, bhagava'ti.

That Blessed one is such since he is accomplished, fully enlightened, endowed with clear vision and virtuous conduct, sublime, knower of the worlds, the incomparable leader of men to be tamed,the teacher of gods and men,enlightened and blessed.

          Ye ca Buddha atita ca          ye ca Buddha anagata

          Paccupanna ca ye Buddha    aham vandami sabbada

          Each day I humbly pay homage to - The Buddhas of ages past
The Buddhas to come - The Buddhas of the present.

          Na'thi me saranam annam     Buddho me saranam varam

          Etena saccavajjena     Hotu me jayamangalam.

No other refuge do I seek -Buddha is my matchless refuge.
By the power of this truth, may joyous victory be mine.

          Kayena vaca cittena    Pamadena maya katam

          Accayam khama me bhante   Bhuripanna tathagata

          If by way of thought, word or deed I have done anything unskillful,
Forgive me, Honoured One, the most wise Tathagata

DHAMMAVANDANA - Salutation to the Dhamma

          Svakkhato bhagavata dhammo, sanditthiko, akaliko,

          ehipassiko, opanayiko, paccatam veditabbo vinnuhiti.

Well expounded is the doctrine by the Lord, to be realised for oneself, with immediate fruit, inviting investigation, leading to Nibbana, to be comprehended by the wise, each by themselves.

          Ye ca dhamma atita ca          ye ca dhamma anagata

          Paccupanna ca ye dhamma aham vandami sabbada.

Each day I humbly pay homage to - The Dhamma of ages past
The Dhamma to come - The Dhamma of the present.

          N'atthi me saranam annam     Dhammo me saranam varam

          Etena saccavajjena      Hotu me jayamangalam

No other refuge do I seek.  The Dhamma is my matchless refuge.
By the power of this truth,   may joyous victory be mine.

          Kayena vaca cittena  Pamadena maya katam

          Accayam khama me Dhamma           Sanditthika akalika

If by way of thought, word or deed I have done anything unskillful,
Forgive me, Dhamma, self-realizable and timeless.

SANGHAVANDANA – Salutation to the Sangha

          Supatipanno  bhagavato savaka sangho.

          Ujupatipanno bhagavato savaka sangho.

          Nayapatipanno bhagavato savaka sangho.

          Samicipatipanno bhagavato savaka sangho.

          Yadidam cattari purisayugani atthapurisa puggala

          esa bhagavato savaka sangho

          ahuneyo pahuneyo dakkhineyo anjalikaraniyo

          anuttaram punnakkhettam lokassati.

Of good conduct, of upright conduct, of wise conduct, of dutiful conduct is the order of the Blessed One. This order of the disciples of the Blessed One - namely, the four pairs of persons and the eight kinds of individuals - are worthy of offering, of hospitality, of gifts, of reverential salutation and are an incomparable field of merit to the world.

          Ye ca sangha atita ca   Ye ca sangha anagata

          Paccupanna ca ye sangha     Aham vandami sabbada.

Each day I humbly pay homage to - The Sanghas of ages past
The Sanghas to come - The Sanghas of the present,

          N' atthi me saranam annam   Sangho me saranam varam

          Etena saccavajjena     Hotu me jayamangalam.

No other refuge do I seek. The  Sangha is my matchless refuge.
By the power of this truth,  may joyous victory be mine.

          Kayena vaca cittena     Pamadena maya katam

          Accayam khama me Sangha  Punnakkhetam anuttaram

If by way of thought, word or deed I have done anything unskillful,
Forgive me, Sangha, limitless field of merit.

METTA SUTTA – Discourse On Developing Goodwill

1.    Karaniyam attha kusalena yam tam santam padam abhisamecca,

      Sakko uju ca suju ca suvaco cassa mudu anatimani.

2.   Santussako ca subharo ca appakicco ca sallahukavutti,

      Santindriyo ca nipako ca appagabbho kulesu ananugiddho.

3.   Naca khuddam samacare kinci  yena vinnu pare upavadeyum,

      Sukhino va khemino hontu sabbe satta bhavantu sukhitatta.

4.   Ye keci panabhutatthi tasa va thavara va anavasesa,

      Digha va ye mahanta va mijjhima rassaka-nukathola.

5.   Dittha va yeva adittha ye ca dure vasanti aviddure,

      Bhuta va sambhavesi va sabbe satta bhavantu sukhitatta.

6.   Na paro param nikubbetha  natimannetha kathacinam kinci,

      Byarosana patighasanna nannamannassa dukkhamiccheya.

7.   Mata yatha niyam puttam ayusa ekaputtam anurakkhe,

      Evampi sabba bhutesu manasam bhavaye aparimanam.

8.   Mettanca sabba lokasmim manasam bhavaye aparimanam,

      Uddham adho ca tiriyanca asambadham averam asapattam.

9.   Titthan caram nisinno va sayanova yava tassa vigata middhq,

      Etam satim adhittheyya  brahmam etam viharam idha mahu.

10. Ditthinca anupagamma silava dassanena sampanno,
      Kamesu vineyya gedham na hi jatu gabbhaseyyam punareti' ti.

If you are wise and want to reach the state of peace, you should behave like this:
You should be upright, responsible, gentle and humble.
You should be easily contented and need only a few things.

You should not always be busy.
You should have the right sort of work.
Your senses should be controlled and you should be modest.

You should not be exclusively attached to only a few people.
You should not do the slightest thing that a wise person could blame you for.
You should always be thinking: May all beings be happy.
Whatever living beings there are, be they weak or strong, big or small, large or slender, living nearby or far away, those who have already been born and those who have yet to be born,
May all beings without exception be happy.
You should not tell lies to each other.
Do not think that anyone anywhere is of no value.
Do not wish harm to anyone, not even when you are angry.
Just as a mother would protect her only child at the risk of her own life,
So you should let the warmth of your heart go out to all beings.

Let your thoughts of love go through the whole world with no ill-will and no hate.
Whether you are standing, walking, sitting or lying down,
So long as you are awake you should develop this mindfulness.

This, they say, is the noblest way to live.
And if you do not fall into bad ways, but live well and develop insight,
And are no longer attached to all the desires of the senses,

Then truly you will never need to be reborn in this world again.

Sadhu!    Sadhu!    Sadhu!

(Well-spoken)

Learn Dhammapada   **ใจเป็นใหญ่***

มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา  มโนเสฏฺฐา มโนมยา
มนสา เจ ปทุฏฺเฐน       ภาสติ วา กโรติ วา
ตโต นํ ทุกฺขมเนฺวติ      จกฺกํ ว วหโต ปทํ . . . ฯ ๑ ฯ
            ใจเป็นผู้นำทุกสิ่งทุกอย่าง ใจเป็นใหญ่ ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ ถ้าคนเรามีใจชั่วเสียแล้ว  การพูด การกระทำก็พลอยชั่วไปด้วย เพราะการพูดชั่วทำชั่วนั้นทุกข์ย่อมตามสนองเขาเหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโค
Mind foreruns all mental conditions,
Mind is chief, mind-made are they;
If one speaks or acts with a wiked mind,
Then suffering will follows him Even as the wheel,

the hoof of the ox.* พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเขียน อนุปายินี แปลว่า ติดตามแต่ฉบับของสมาคมบาลีปกรณ์เขียน อนปายินี (อนฺ+อป+อี)แปลว่า ไม่พราก หรือติดตามนั่นแล ในที่นี้ข้าพเจ้าถือตามฉบับหลัง 

From http://larndham.net/dmbot/ Edit Text

 

Learn Dhammapada

                 ** ผู้มีปัญญา**

อปฺปมตฺโต ปมตฺเตสุ    สุตฺเตสุ พหุชาคโร
อพลสฺสํ ว สีฆสฺโส      หิตฺวา ยาติ สุเมธโส .  ฯ ๒๙ ฯ
       ผู้มีปัญญา มักไม่ประมาท เมื่อคนส่วนมากพากันประมาทและตื่น เมื่อคนส่วนมากพากันหลับอยู่  เขาจึงละทิ้งคนเหล่านั้นไปไกล  เหมือนม้าฝีเท้าเร็ววิ่งเลยม้าแกลบฉะนั้น
Heedful among the deedless,
Wide awake among those asleep,
The wise man advances
As a swift horse leaving a weak nag behind.

 

**********************************************************************************************************************

           Watsriratanaram, 18 Paulden Avenue, Baguley Manchester M23 1PD   ENGLAND. Tel.:(0044) 0161 998 4427   Email.  watsriuk@hotmail.com

**********************************************************************************************************************************************